Obavijest za vinogradare

Obavijest za vinogradare

Vlasnici vinograda se upozoravaju da obave zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti, prvenstveno zbog činjenice kako vremenske prilike stvaraju povoljne uvjete za razvoj ove bolesti koja posljednjih godina čini velike štete u hercegovačkim vinogradima. Na položajima i na sortama koje se još uvijek nalaze u fazi vunastog pupa (stadij B) preporučamo pripravke na bazi bakra (Cuprablau Z, Bordoška juha, Champion, Neoram WG) dok na ranijim sortama i na lokalitetima na kojim se loza nalazi u stadiju pojave i razvijenih listića (stadij D-E) preporučamo neki od fungicida trgovačkog naziva: Daconil 720 SC, Antracol WP, Polyram DF, Star 80 WP, Dithane M-45, Delan 700 WDG. Kao preventivnu zaštitu od pepelnice i grinja moguće im je dodati pripravak na osnovi sumpora.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

Mostar, 18.03.2015. godine

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj polj. proiz. i prehramb. prerađ. proizvodnji za 2019. g.
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača, Konkurentski sporazum 2/19
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Konkurentski postupak 2/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 1/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 12/18
Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove NO JPŠPD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar