JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mostar, Hrvatske mladeži, bb, tel. (036) 445-900,  fax (036) 445-901

 

Broj:11-01-02-36-594-2/2014

Mostar, 08.05.2014. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05), uz suglasnost predsjednika Vlade H-NŽ/K broj:01-1-36-286-1/14 od 26.02.2014. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

za  popunu radnog mjesta namještenika

 u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Radno mjesto:

Referent – čuvar  šuma (lugar) Odjel 4 - Čapljina: - 1  (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova:

-čuva šume od požara, na način kako je utvrđeno zakonom i podzakonskim propisima;

-čuva šuma od bespravnog zauzimanja i korištenja, od bespravnih sječa i krađe šumskih proizvoda;

-sprečava bespravnu  izgradnju u šumi i na šumskom zemljištu;

-prati pojave i kretanje biljnih bolesti i štetočina, te štete nanesene šumama od divljači;

-poduzima mjere održavanja šumskog reda i sprečavanja oštećenja stabla i podmlatka prilikom izvođenja sječa i izvlačenje šumskog sortimenta;

-sprečava nezakonito pokretanje drveta iz šume, ubiranje i sakupljanje sekundarnih proizvoda i stavljanje istih u promet;

-zaustavlja transportna sredstva i pregledava prateću dokumentaciju za transport šumskog sortimenta;

-pregledava podrijetlo drveta na pilanama i svim drugim mjestima gdje se drvo drži;

-poduzima mjere da se šumske prometnice i vlake redovito održavaju, te sprečava izgradnju ne projektiranih vlaka;

-sprečava odlaganje smeća i drugog otpada u šumi i šumskom zemljištu i uništavanje graničnih oznaka;

-legitimira sve osobe zatečene u vršenju prekršajnih radnji po zakonu i krivičnih djela koja se odnose na šume ili za koja postoji utemeljenja sumnja da su izvršili takva djela, te podnosi prijave;

-obavlja primanje, premjeravanje i izdavanje otpremnog lista za drvne sortimente izrađene u privatnim šumama na području čuvarskog rejona za koji je odgovoran;

-prati izvršenje šumsko-uzgojnih radova za šume u privatnoj svojini;

-obavještava nadležne službe u Županiji, policijsku upravu i šumarsku inspekciju o  svim zapaženim nepravilnostima;

-stara se o izvršenju uplate sredstava za reprodukciju šuma u privatnoj svojini;

-obavlja doznaku  stabala za  sječu  u  privatnim  šumama;

-obavlja  žigosanje, premjeravanje i  izdavanje otpremnog  iskaza za drvo koje potiče iz privatnih  šuma;

-za svoj  rad odgovoran je načelniku  Odjela;

-obavljanje i drugih poslova po nalogu Načelnika Odjela.

 

Uvjeti:Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ/K sa Sistematizacijom radnih mjesta broj:11-02-1519/08 od 23.05.2008. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem ustroju i načinu rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa Sistematizacijom radnih mjesta broj:11-02-2387-4/13 od 29.10.2013. godine i to:

 

-srednja šumarska škola III ili IV  stupanj

-najmanje šest mjeseci radnog staža

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih općih i posebnih  uvjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

 

1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove osobne iskaznice;

2.Ovjerena kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj šumarskoj školi – III ili IV stupanj;

3.Potvrdu/Uvjerenje o radnom stažu;

4.Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini;

5.Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

 

Napomena: Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, a izabrani kandidat podliježe obveznom probnom radu u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Dostavljena dokumentacija na javni oglas se neće vraćati kandidatima.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim listovima.

 

Prijave na javni oglas i tražene dokumente dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

 

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva  i  vodoprivrede

Hrvatske mladeži bb

88000 Mostar

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa

“Prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika”

sa naznakom: -“ne otvarati”-

 

Nepotpune, neuredne i  neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                      Ministar

                                                                                    Donko Jović

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19