Nesib Mutapčija, dipl.ing. šum., direktor Uprave

  • Uprava za šumarstvo
Nesib Mutapčija, dipl.ing. šum., direktor Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-934 036/445-934 [email protected]
Opis poslova:

Uprava za šumarstvo nalazi se u sastavu Ministarstva i obavlja upravne, nadzorne, stručne, analitičke, operativne i druge poslove koje se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti, a posebno:
pripremanje propisa iz oblasti šumarstva; praćenje podataka o stanju i razvoju šuma i upoznavanje javnosti s tim; donošenje županijskog razvojnog plana i usuglašavanje šumsko-gospodarske osnove s prostornim planom Županije i općina; pripremanje i izradu programa iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije; iskorištavanje šuma i praćenje stanja drvnog fonda; poslove u svezi zamjene šumskog zemljišta; uzgoj i zaštitu šuma; praćenje realizacije Programa integralne zaštite šuma; pripremanje i davanje mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom; praćenje stanja i stupnja oštećenosti šuma putem podataka izvještajno-dojavne službe; pošumljavanje degradiranih i prorijeđenih šuma, goleti i krša; osiguravanje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe; proizvodnju i promet šumskog sjemena i sadnog materijala uz vođenje propisanih evidencija; rekonstrukciju i izgradnju šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šuma uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede; lov i lovno gospodarstvo; proizvodnju i promet sporednih šumskih proizvoda ( ljekovitog bilja, gljiva, puževa, šumskih plodova i dr.); provođenje programa i iniciranje znanstveno-istraživačkog rada u šumarstvu; izdavanje stručno-popularnih publikacija o stanju šuma i njihovom značaju i ostale poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19